KNIHOVNÍ ŘÁD

Městská knihovna získává knihovní fond v souladu se zřizovací listinou organizace a se zřetelem k potřebám svých uživatelů, dokumenty zpřístupňuje s ohledem na právo občanů na všeobecnou dostupnost informací. Chod a fungování knihovny vyplývá ze zákona č. 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona, zejména podle § 4 a § 14. Jsou to zejména: zpřístupňování knih, časopisů a ostatních dokumentů formou absenčního nebo prezenčního půjčování, poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací, využívání databází, odpovědi na faktografické dotazy, regionální informace, zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů a umožnění přístupu k těmto zdrojům prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a zajištění informačního pramenu z kterékoliv knihovny v ČR. Knihovna dále poskytuje takzvané doplňkové služby, např. rešerše, využívání Virtuální polytechnické knihovny atd. Některé z těchto služeb jsou poskytovány pouze za poplatek.

Stálým uživatelem knihovny - čtenářem - se může stát každý občan (dospělý i dítě školního věku), splní-li níže uvedené požadavky knihovny. Stálým uživatelem knihovny se stává fyzická osoba zaregistrováním, to je ověřením totožnosti žadatele, uložením předepsaných identifikačních údajů do databáze uživatelů knihovny a obdržením čtenářského průkazu knihovny po vyplnění přihlášky. Dětem do 15-ti let přihlášku podpisem potvrzují rodiče. Je nutno předložit občanský průkaz nebo pas. Tím čtenář dobrovolně poskytne své osobní údaje (jméno, titul, datum narození, bydliště) nutné pro evidenci uživatelů knihovny. Uvedení pravdivých údajů při registraci a souhlas s jejich uvedením do databáze jsou pro vystavení čtenářského průkazu hlavní podmínkou.

Na data uživatelů uložená v databázi se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění platných předpisů. Knihovna se zavazuje chránit data proti přístupu cizích osob. Čtenářský průkaz je uživatel povinen osobně předložit při každé návštěvě knihovny. Průkaz je nepřenosný. Jeho ztrátu je nutno ohlásit, stejně tak jako každou změnu bydliště nebo jména.

Pro půjčování knižního fondu platí smlouva o výpůjčce a půjčce, to je ustanovení části osmé (Závazkové právo) hlavy páté a šesté Občanského zákoníku ve znění pozdějších novel a příslušné ustanovení tohoto výpůjčního řádu. Výpůjční doba pro beletrii i naučnou literaturu je jeden měsíc, pro časopisy a jiné informační dokumenty 14 dnů. Na žádost uživatele může být výpůjční doba individuálně prodloužena, nežádá-li o knihu jiný čtenář. Knihovna může bez udání důvodu stanovit i odlišnou výpůjční lhůtu. Cenné publikace jsou uživatelům zapůjčeny jen prezenčně, to znamená v prostorách knihovny. Při půjčování některých dokumentů může knihovna žádat tzv. kauci, to jest zálohu na případné poškození nebo ztrátu dokumentu. Uživatel osobně ručí za zapůjčené dokumenty a informační materiály, nesmí jakkoli zasahovat do formy a podoby dokumentů.

Při vstupu do výpůjčních oddělení předloží uživatel čtenářský průkaz. Bez předložení tohoto průkazu nemohou být uživateli poskytnuty absenční výpůjčky. Prezenční výpůjčky z volného výběru, služby čítárny a studovny, informační a bibliografické služby může uskutečňovat každý návštěvník knihovny, který dodržuje ustanovení tohoto knihovního řádu. Je však povinen uskutečnit registraci návštěvy podle pokynů pracovníka knihovny. Uživatel nesmí vypůjčené dokumenty půjčovat dalším osobám. Ručí za ně až do vrácení a je povinen vrátit půjčené dílo v takovém stavu, v jakém je převzal. Při výpůjčce si je prohlédne a všechny závady ihned oznámí pracovníkovi výpůjční služby, jinak se vystavuje postihu za poškození dokumentů.

Všechny vypůjčené dokumenty je povinen uživatel vrátit ve stanoveném termínu. Ztracené nebo poškozené dokumenty je povinen uhradit v plné výši pořizovací ceny dokumentu (případně fotokopie daného dokumentu) plus padesát korun manipulační poplatek. Za škodu na vypůjčených dokumentech nezletilými odpovídají podle § 422 Občanského zákoníku nezletilí s rodiči nebo zákonnými zástupci.

Pokud žádá uživatel knihu vypůjčenou jiným čtenářem, může si ji zamluvit. Knihovna ho písemně nebo telefonicky uvědomí o tom, že je zamluvená kniha k dispozici a bude mu 7 dní rezervována. Za tuto speciální službu zaplatí uživatel paušální poplatek.

Uživatelé jsou povinni řídit se tímto řádem a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku knihovny.

Uživatelé jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek a chovat se tak, aby svým jednáním nerušili ostatní návštěvníky knihovny a nezpůsobili poškození hmotného majetku knihovny. V prostorách knihovny je nepřípustná konzumace potravin a nápojů. Rovněž používání mobilních telefonů je v knihovně zakázáno s výjimkou přístupové chodby k půjčovně knihovny.

Pro hrubé nebo opakované přestupky proti výpůjčnímu řádu knihovny může být čtenář z knihovny vyloučen. Naopak každý uživatel má právo ústně nebo písemně upozornit vedoucí knihovny na nedostatky vyplývající z provozu.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací