Provozní řád KDK

PROVOZNÍ ŘÁD KULTURNÍHO DOMU KOPŘIVNICE

I. Základní ustanovení

Název a adresa zařízení: Kulturní dům Kopřivnice, Obránců míru 368/1a, 742 21 Kopřivnice
Zastoupen: Ing. Adrianou Bartoň Polarczyk, ředitelkou
IČO: 66741122, DIČ: CZ 66741122
Provozní řád Kulturního domu Kopřivnice stanovuje pravidla pro provoz nutná k zajištění bezpečnosti, pořádku a ochrany tohoto kulturního zařízení a jeho uživatelů. Je závazný pro všechny pracovníky a uživatele objektu. Přímým dozorem nad dodržováním provozního řádu je provozovatelem určená osoba.

II. Vstup do budovy

Návštěvníci vstupují do Kulturního domu Kopřivnice (dále jen KDK) hlavním vchodem z čela budovy. Pobyt a vstup v KDK je podmíněn dodržováním tohoto provozního řádu. Provozní řád je vyvěšen ve vestibulu KDK, dále je k dispozici v Informačním centru Kopřivnice a na vrátnici v přízemí budovy, nebo na internetových stránkách KDK www.kulturakoprivnice.cz.
Do KDK vstupuje každý na vlastní nebezpečí. V době provozu šaten jsou návštěvníci povinni odložit si své svršky v těchto šatnách. Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů, vrátného a požární hlídky. Zároveň jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit, omezovat nebo rušit ostatní návštěvníky KDK. Provozovatel KDK si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví pravidlům tohoto provozního řádu.

III. Prostory a kapacita místností

1. Součástí KDK jsou tyto prostory:

 • Informační centrum
 • Městská knihovna Kopřivnice
 • Kino Kopřivnice
 • Bar 603
 • Bar Pomněnka
 • Velký sál
 • Malý sál
 • Zrcadlový sál
 • Akademická posluchárna
 • prostory určené k dlouhodobým pronájmům
 • prostory určené ke krátkodobým pronájmům k pořádání kulturních, společenských, vzdělávacích a prodejních akcí
 • hudební zkušebny umístěny v suterénu budovy
 • Technické muzeum Tatra (expozice i administrativní prostory)

2. Maximální kapacita jednotlivých místností je:

 • Velký sál - 461 míst
 • Malý sál - 75 míst
 • Kinosál - 155 míst
 • Akademická posluchárna - 40 míst
 • Pomněnka - 60 míst

IV. Využití objektu

Jednotlivé prostory objektu jsou využívány dle svého zaměření. Pronajímané prostory mohou být nájemcem využity pouze pro činnost uvedenou ve smlouvě.

V. Provozní doba

1. Základní provozní doba budovy Kulturního domu Kopřivnice:

Pondělí-pátek 7:30-20:00
Sobota, neděle, svátky 8:00-20:00

2. Provozní doba knihovny - 3. podlaží kulturního domu:

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7:30-18:00
Středa, sobota, neděle ZAVŘENO

3. Provozní doba Informačního centra - 1. podlaží kulturního domu:

Pondělí-pátek 8:00-18:00
Sobota, neděle, svátky 8:00-12:00 a 12:30-16:00
Ve dnech s večerním programem slouží informační centrum jako pokladna kina a kulturního domu a je pro tyto účely otevřeno 30 minut před začátkem programu (v některých případech probíhá prodej přímo u vstupu do sálu)

4. Provozní doba Baru 603 - 2. podlaží foyer před kinem

Pondělí, úterý, středa ZAVŘENO
Čtvrtek, pátek 17:00-20:30
Sobota, neděle 15:00-20:30 
Bar je otevřen navíc během konání kulturní akce po celou dobu akce.

5. Provozní doba kina se odvíjí od titulů, které jsou aktuálně v programu kina nebo od délky ostatních akcí konaných v kině.

6. Provozní doba hudebních zkušeben je do 23.30 hodin.

7. Provozní doba celé budovy může být dále upravena individuálně a přizpůsobována podle požadavků a využitelnosti objektu.

VI. Oprávnění ke vstupu a užívání

Oprávnění ke vstupu do objektu mají následující osoby:

 • zaměstnanci KDK
 • dlouhodobí i dočasní nájemci podle uzavřených smluv
 • návštěvníci KDK

VII. Povinnosti uživatelů

Uživatelé jsou povinni:

 • seznámit se s provozním řádem a dodržovat jej
 • střežit a ochraňovat majetek
 • dodržovat pořádek a kázeň
 • dodržovat požární poplachové směrnice a požární řády
 • správně zacházet a správně používat zařízení, jímž je kulturní dům vybaven
 • správci objektu oznámit vzniklé závady a poškození

Uživatelé jsou hmotně odpovědni za škody způsobené během užívání prostor (škody na majetku, škody na výstavních exponátech a případně jejich ztráty).

VIII. Zakázané činnosti

V budově KDK je zakázáno:

 • kouření cigaret, elektronických cigaret a manipulace s otevřeným ohněm
 • vstupovat do objektu se zbraní
 • používat mobilní telefony k fotografování a pořizování audiovizuálních záznamů bez předchozí domluvy s pořadatelem
 • vodění zvířat do budovy, jízda na kolečkových bruslích, koloběžkách a vnášení jízdních kol
 • vnášení alkoholických nápojů, potravin a jejich konzumace
 • chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku
 • vstupovat nevhodně oblečen vzhledem k druhu a charakteru pořádaných akcí a činností jednotlivých oddělení KDK
 • umisťovat bez povolení KDK ozdoby, reklamy, upoutávky a jiné v prostorách a na stěnách KDK
 • jakkoliv znečišťovat prostory KDK, včetně prostor bezprostředně sousedících s KDK
 • poškozovat vnitřní vybavení KDK
 • bezdůvodně se zdržovat v prostorách objektu
 • neoprávněně manipulovat s rozvody a skříněmi elektrických zařízení
 • používat vybavení a zařízení způsobem, kterým by se toto vybavení poškozovalo

IX. Nevhodně chovající se osoby

Pověřená osoba provozovatele (správce, pořadatel, vrátný, ochranka) je oprávněna, po předchozím upozornění a výzvě k dobrovolnému odchodu z KDK vyloučit:

 • osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a osoby, které pro mimořádné znečištění oděvu nebo obuvi, anebo z jiných důvodů (např. výtržnictví, zápach, hluk atd.) mohou být ostatním návštěvníkům na obtíž
 • osoby, které porušují bezpečnost ostatních návštěvníků
 • osoby, které nedodržuje zákazové značky umístěné na vstupních dveřích
 • osoby, které svým jednáním a chováním ruší či jinak obtěžuje ostatní návštěvníky KDK, případně narušují chod KDK, popř. hrozí-li nebezpečí, že by tato situace mohla nastat
 • osoby, které se v prostorách KDK vulgárně a hrubě vyjadřuje o této společnosti nebo jejich zástupcích
 • osoby, které přes upozornění pověřené osoby nedodržují Provozní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby

Pověřená osoba provozovatele je dále oprávněna požádat Městskou policii i Policii ČR o součinnost v případě návštěvníků KDK odmítajících se podřídit tomuto Provoznímu řádu a pokynům osob plnících svou práci v KDK.

X. Evakuace objektu a vznik požáru

Evakuace objektu je stanovena „Evakuačním plánem", který je součástí dokumentace požární ochrany a který je rovněž vyvěšen na všech klíčových místech v objektu. Při evakuaci objektu se postupuje dle tohoto plánu. V případě evakuace objektu jsou otevřeny všechny únikové východy. Za evakuaci návštěvníků jsou odpovědni členové požárních hlídek a pořadatelé.
Při vzniku požáru jsou návštěvníci povinni postupovat dle Požárních poplachových směrnic.

XI. Propagace a prodej vstupenek

1. Přehled všech akcí v KDK je uveřejněn na webových stránkách organizace - www.kulturakoprivnice.cz. Tyto stránky jsou pravidelně aktualizovány.
2. Pro návštěvníky je k dispozici měsíční Kulturní přehled všech těchto akcí v tištěné nebo elektronické podobě.
3. Vstupenky na jednotlivé akce a do kina je možné zakoupit po zahájení jejich předprodeje v Informačním centru Kopřivnice anebo online (pokud je online prodej u akce povolen).

XII. Závěrečná ustanovení

1. Kulturní dům Kopřivnice nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení tohoto provozního řádu.

2. Tento provozní řád je platný od 1. 6. 2017.


Schválila: Ing. Adriana Bartoň Polarczyk, ředitelka KDK

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací